top of page

Meet the Team

sana.jpeg

Sana Rahim

Founder

tazeem_edited.jpg

Tazeem Khan

Senior Program Manager

Meet the Team: Meet the Team
bottom of page